Regulamin

Regulamin Najmu Biur i Sali przy Welca i informacja o przetwarzaniu danych osobowych

§1
Definicje

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu ustala się znaczenie następujących pojęć:

 1. Biuro – pomieszczenie biurowe, znajdujące się w Lokalu, wydzielone ścianą i/lub szklaną witryną, o powierzchni około 8m2, klimatyzowane, z bezprzewodowym dostępem do Internetu, wyłożone wykładziną, wyposażone co najmniej w: biurko, krzesło obrotowe, 2 (dwa) krzesła tapicerowane, 4 (cztery) szafki biurowe, komodę na kółkach, oświetlenie, kwiaty, dekoracje.
 2. Czas Najmu – czas oznaczony, na który Wynajmujący oddaje do używania Najemcy Biuro i/lub Salę oraz Części Wspólne, obejmujący okres od godziny 6:00 danego dnia do godziny 21:00 tego samego dnia.
 3. Części Wspólne – pomieszczenia znajdujące się w lokalu przy ul. Jana Welca 9/LU3, 35 – 233 Rzeszów, inne niż Biuro, oddawane Najemcy do używania przez Czas Najmu Biura, obejmujące:
  1. korytarz, zapewniający dostęp do Biura, wyposażony w krzesło tapicerowane, stolik, wieszak na ubrania;
  2. WC,
  3. zaplecze kuchenne, wyposażone co najmniej w: szafki kuchenne, stół z 2 (dwoma) krzesłami, zlew, kuchenkę mikrofalową, lodówkę, zmywarkę, czajnik elektryczny, zastawę stołową (talerze, szklanki, kubki, filiżanki, cukiernice, sztućce, karafki na napoje).
   Części wspólne mogą być przedmiotem użytkowania przez kilku Najemców jednocześnie oraz – za wyjątkiem zaplecza kuchennego – przez osoby trzecie, za które odpowiedzialność bierze Najemca.
 4. Czynsz – umówiona kwota pieniężna, wskazana w Formularzu Najmu, którą Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu z tytułu zawarcia umowy najmu Biura i/lub Sali.
 5. Formularz Najmu – interaktywny formularz znajdujący się na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem www.dayoffice.pl, który wypełnia Najemca, w celu zawarcia umowy najmu Biura i/lub Sali, zawierający następujące dane: imię i nazwisko bądź nazwę Najemcy, jego adres lub siedzibę, numer PESEL lub NIP Najemcy, wskazanie adresu e – mail i przedmiotu najmu (Biura i/lub Sali w Lokalu), wysokość Czynszu, akceptację niniejszego Regulaminu Najmu.
 6. Formularz Rezygnacji – interaktywny formularz znajdujący się na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem www.dayoffice.pl, który wypełnia Najemca, w celu rozwiązania zawartej umowy, zawierający dane wskazane w Formularzu Najmu oraz numer konta bankowego, na który Wynajmujący powinien zwrócić Czynsz (jeśli dotyczy).
 7. Lokal – lokal usługowy, położony przy ul. Jana Welca 9/LU3, 35 – 233 Rzeszów, o łącznej powierzchni 53 m2, składający się z 3 (trzech) Biur i 1 (jednej) Sali oraz Części Wspólnych.
 8. Najemca – osoba fizyczna lub prawna, wskazana w Formularzu Najmu, której Wynajmujący oddaje do używania na Czas Najmu Biuro i/lub Salę oraz Części Wspólne, na warunkach opisanych w Formularzu Najmu, w zamian za zapłacony Czynsz.
 9. Sala – pomieszczenie biurowe, znajdujące się w Lokalu, wydzielone ścianą i szklaną witryną, o powierzchni około 8m2, klimatyzowane, z bezprzewodowym dostępem do Internetu, wyłożone wykładziną, wyposażone co najmniej w stół 4 – osobowy, 4 (cztery) krzesła tapicerowane, szafkę, dekoracje.
 10. Wynajmujący – Patrycja Skuza, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Patrycja Skuza, adres do doręczeń zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ul. Jana Welca nr 7 lok. 38, 35 – 233 Rzeszów, posiadająca NIP 816-153-29-18, REGON 388506598.

§2
Zawarcie umowy najmu Biura i/lub Sali

 1. Najem Biura i/lub Sali obejmuje używanie Biura i/lub Sali oraz Części Wspólnych.
 2. Najem Biura i/lub Sali jest możliwy po prawidłowym wypełnieniu Formularza Najmu i zapłaceniu Czynszu.
 3. Do zawarcia umowy najmu Biura i/lub Sali dochodzi w dniu zaksięgowania Czynszu na koncie bankowym Wynajmującego.

§3
Zasady używania Biura i/lub Sali oraz Części Wspólnych

 1. Najemca uzyskuje dostęp do Biura i/lub Sali na Czas Najmu, po zawarciu umowy najmu.
 2. Dostęp do Biura i/lub Sali następuje poprzez przekazanie Najemcy 4-cyfrowego kodu dostępu do Lokalu i Biura oraz/lub Sali, który jest aktywny w Czasie Najmu.
 3. Kod dostępu, o którym mowa w ust. 2, przekazywany jest w dniu zawarcia umowy najmu, w wiadomości mailowej skierowanej na adres podany przez Najemcę w Formularzu Najmu i nie może być udostępniany osobom trzecim.
 4. Części Wspólne są ogólnodostępne.
 5. Najemca może swobodnie korzystać z Biura i/lub Sali oraz Części Wspólnych i ich wyposażenia.
 6. Najemca zobowiązany jest do utrzymania czystości w Biurze i/lub Sali oraz Częściach Wspólnych, a w szczególności powinien utrzymywać te pomieszczenia w stanie przydatnym do umówionego użytku.

§4
Zasady korzystania z Internetu

 1. Wraz z kodem dostępu do Lokalu i Biura oraz/lub Sali, Najemca otrzyma hasło do korzystania z Internetu.
 2. Korzystanie z Internetu odbywa się za pomocą sieci WiFi.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia z siecią WiFi, spowodowany niekompatybilnością sprzętu Najemcy.
 4. Zabrania się korzystania z Internetu w sposób bezprawny, w celach szkodliwych, naruszających jakiekolwiek dobro lub w inny nielegalny sposób, mogący pociągać za sobą odpowiedzialność karną i/lub cywilną.

§5
Rezygnacja z najmu Biura i/lub Sali oraz zasady zwrotu Czynszu

 1. Najemca ma prawo rozwiązania umowy najmu Biura i/lub Sali w każdym czasie, poprzez wypełnienie Formularza Rezygnacji.
 2. Rozwiązanie umowy najmu Biura i/lub Sali uważa się za dokonane z chwilą dostarczenia Formularza Rezygnacji do Wynajmującego.
 3. Rozwiązanie umowy najmu Biura i/lub Sali przez Najemcę skutkuje zwrotem Czynszu przez Wynajmującego na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę w Formularzu Rezygnacji, z zastrzeżeniem ust. 3
 4. Rozwiązanie umowy najmu Biura i/lub Sali przez Najemcę na krócej niż 24 godziny przed Czasem Najmu uprawnia Najemcę do zatrzymania Czynszu.
 5. Wynajmujący ma prawo rozwiązania umowy najmu Biura i/lub Sali:
  1. w sytuacji, gdy Najemcą jest osoba, która wcześniej dopuściła się naruszenia niniejszego Regulaminu,
  2. w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, na wystąpienie której nie miał wpływu, a która uniemożliwia prawidłowe wykonanie umowy (np. awaria sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, wypadek, klęska żywiołowa itp.).

§6
Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać za pośrednictwem wiadomości email na adres biuro@dayoffice.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

§7
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Najemcę jest Wynajmujący.
 2. Dane osobowe Najemcy przetwarzane są w celu wykonania umowy najmu Biura i/lub Sali, której stroną jest Najemca.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe Najemcy będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od dnia zawarcia umowy najmu Biura i/lub Sali.
 5. Najemca ma prawo do żądania od Wynajmującego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 6. W przypadku uznania przez Najemcę, że dotyczące go przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3, Najemca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Najemcę jest warunkiem zawarcia umowy najmu Biura i/lub Sali. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy najmu Biura i/lub Sali.

 

Kontakt

Kontakt

 • Day Office
  ul. Jana Welca 9/LU3
  35-233 Rzeszów
 • Masz pytania?
  Chcesz wynająć na godziny?
  Napisz do nas: biuro@dayoffice.pl
  Zadzwoń: 517629628
 • Godziny otwarcia
  6:00-21:00
  7 dni w tygodniu

Spokojna lokalizacja

Lokale znajdują się blisko łącznika ulicy Warszawskiej z Lubelską

Pełna swoboda

Możliwość wynajmu w dowolne dni bez długoterminowych umów

Pełne wyposażenie

Szybki internet Wi-Fi, ekspres do kawy, klimatyzacja

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.